Garage och cykel

Garage, parkeringsdäck och cykelförråd 


Särskilda bestämmelser finns för att reglera uthyrningen av garage-, parkerings- och motorvärmarplatser.

Bestämmelserna gäller för medlemmar och föreningens hyresgäster samt för hyresgäster av garage- och parkeringsplatser. Bestämmelserna gäller tillsvidare.


Allmänt för Garage/Parkeringsplats

Inom föreningen finns 45 garageplatser samt 2 MC platser, 2 av garageplatserna har elstation för EL/Hybrid bilar. Det finns också 42 platser på däck ovanpå garaget varav 10 platser har uttag för *motorvärmare samt 2 platser under skärmtak med eluttag vid sidan av garaget. En garage- eller parkeringsplats kan ej ”ärvas” från tidigare lägenhetsinnehavare. Styrelsen fördelar platser efter kötid i föreningens interna kö.

* Manual för inställning av motorvärmare finns HÄR.


Platserna är endast avsedda för personbilar eller motorcyklar. Fordon med totalvikt överstigande 3 ton, traktor, motorredskap samt frikopplat släpfordon medges inte parkeringsplats. Garage- och motorvärmarplats tilldelas heller inte avställda fordon. Parkering av avregistrerade fordon är ej tillåten. Parkeringsplatserna varierar i storlek (längd/bredd). Tillträdet till en del platser begränsas av pelare och väggar.

Fordonsägaren svarar själv för daglig snöröjning, sandning och städning av den egna parkerings-/garageplatsen. I samband med annan renhållning/snöröjning skall motorfordon flyttas enligt anvisningar som anslås på parkeringen och/eller meddelas via informationsbrev inom bostadsrättsföreningen. Tomgångskörning är tillåten i högst en minut. Garaget har kameraövervakning.


Det är inte tillåtet att:

  • Reparera, måla eller tvätta fordonet när det är uppställt på garage- eller parkeringsplats.
  • Handskas med olja eller brandfarliga vätskor så att de spills ut på garage- eller parkeringsplats.
  • Använda platsen till förvaring av annat än fordonet.
  • Röka inne i garaget
  • Lämna skräp i garaget


Avtal för Garage/Parkeringsplats

Avtal upprättas per kalenderår med tre månaders ömsesidig uppsägningstid. Om uppsägning inte har skett förlängs avtalet med ett år i taget. Kontraktet är personligt och gäller endast fordon registrerade på avtalsägare eller registrerad boende i föreningen. Styrelsen förbehåller sig rätten att kontrollera att fordonet är registrerat på den/de som ansöker om en plats. Nuvarande regelverk ger boende rätt att hyra 2 platser per hushåll, under förutsättning att båda fordonen är registrerade på avtalsägare/registrerad boende i föreningen. Dock endast en garageplats. Nyckel/aptusbricka skall återlämnas till styrelsen vid hyreskontraktets upphörande.


Avgifter f n för boende på gården: 380 kr för garageplats, 280 kr för plats på parkeringsdäck och 360 kr för parkering med eluttag samt 190 kr för en MC-plats i garaget.

Till grageporten finns möjlighet att köpa en fjärrkontroll till en kostnad av 400:-.


Boende med andrahandskontrakt kan hyra parkerings- eller garageplats under den tid som andrahandskontraktet gäller, dock längst 12 månader.

Ansökan om Parkering/Garage kan göras HÄR


Cykelförråd

Cykelförråd finns vid port 5 och port 15