Värme Vent V/A

Värme, ventilation V/A


Fastigheten är utrustad med ett fjärrvärmesystem. Under hösten 2009 byttes undercentralen ut vilket kommer att medge större driftsäkerhet. Det är inte tillåtet att bygga om värmesystemet i lägenheterna.


Ventilation

Ventilationssystemen är olika konstruerade i låg- respektive höghusen. Vid renovering är det av största vikt att man beaktar ventilationen. Inte alla sorters spisfläktar passar med fastighetens befintliga ventilationssystem. Fråga styrelsen om råd.


Vatten

Vattenledningar och avloppsledningar i fastigheten ska vara utanpåliggande, och får inte byggas in i väggar el dyl vid renovering.OBS! För alla typer av renoveringar ska ansökan först göras till styrelsen. Blankett finns under fliken renovering.