Inbjudan

Bostadsrättsföreningen Dalen 10

FÖRENINGSSTÄMMA 2020

Söndag 7 Juni klockan 10:00


Länk till livestream har ni HÄR

Registrerad mailadress behövs för deltagande digitalt. Registrera din mail nedan.
Fullmakt till stämman finns härDatum och tid: Söndagen den 7 juni 2020, kl. 10.00
Lokal: Täppgränd 11, Föreningslokalen

OBS! Stämman kommer även att sändas digitalt via livestream. Länken till streamen kommer att läggas på hemsidan.

På grund av den rådande coronapandemin uppmanar styrelsen samtliga medlemmar att i möjligt mån delta digitalt, alternativt låta sig representeras via fullmakt, i syfte att minimera risken för smittspridning så mycket som möjligt.

 

 

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämma
 3. Godkännande av dagordning
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelselsen
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisor för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisor och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlem anmält ärende. Följande ärenden anmälda.

17a. Motion 1

17b. Motion 2

17c. Motion 3

17d. Motion 4

17e. Motion 5

17f. Motion 6

18. Stämmans avslutande

 


 

 

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Dalen 10