Trivselregler

Trivselregler för Brf Dalen 10, Grangården


Ansvar för ordning och trivsel

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar!

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också trivsel.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Alla är i princip skyldiga att rätta sig efter reglerna.


För vem gäller reglerna?

Ordningsreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättsinnehavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten. Trivselreglerna gäller också för andrahands - hyresgäster. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även dem.


Vad händer om reglerna inte följs?

Om trivselreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om Du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning.

Först måste styrelsen säga till den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter och om medlemmen eller hyresgästen trots tillsägelsen inte följer reglerna kan det bli fråga om uppsägning.


1. Om allmän aktsamhet


a) Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.


b) Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakt med fastighetsskötarfirman enligt anslag i porten och i andra hand maila info@dalen10.se 


2. Om säkerhet


a) Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.


b) Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.


c) Lämna inte lägenhetsförråd eller cykelrum olåsta.


d) Meddela gärna grannar eller styrelsen om Du är bortrest under en längre tid.3. Om gemensamma kostnader

Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Kostnader för vatten och el betalas av alla bostadsrättsinnehavare gemensamt.


4. Balkonger, altaner

Balkonger/altaner får inte användas för:


a) Permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering.


b) Skakning av mattor


c) Grillning, med öppen eld eller grillkol


Se till att balkong-/altandörr är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning.


Placera blomlådor innanför balkongräcket.


För inglasning av balkong krävs tillstånd av föreningen samt bygglov.


5. Matning av fåglar

Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten, (dvs. i och kring husen), på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur. Hängande foderanordningar som inte kan skada eller störa övriga boende, är tillåtet.


6. Tvättstuga

Särskilda ordningsregler finns anslagna i tvättstugan.

Handikapptoalett vid tvättstugan får endast användas av dem som använder lokalen. 


7. Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer

Cyklar och mopeder ska förvaras i cykelrummet eller i cykelstället. Bensin får ej förvaras i moped- eller cykelrum.

Inga föremål får placeras i trappuppgångar p.g.a. brandskyddsregler.


8. Gården & Träfflokalen


a) Träfflokalen får användas mot en avgift på 200kr för gårdens medlemmar och hyresgäster för privata arrangemang. Avgiften debiteras på kommande hyresavi. En deposition på 500kr erläggs vid uthyrning, deposition återfås efter godkänd städning.


b) Marschaller ska placeras så att de inte ger upphov till sotfläckar eller på annat sätt skadar fasaden. Tag själv bort utbrunna marschallburkar, eventuella stearin- och sotfläckar.


c) Det är inte tillåtet att fimpa cigaretter eller kasta skräp på gården!


d) Vid städning skall golv skuras, sopor vara tömda, disken ren samt att se till att gårdsplan utanför inte är nedskräpad.


9. Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter


a) Källsortering finns vid Åstorpsringen, mot kyrkogården. Kärlen är markerade för olika sorters avfall som tidningar, glas, metall osv. Vänligen respektera indelningsordningen av miljöhänsyn.


b) Sopnedkastet får endast användas för sedvanligt hushållsavfall (se mer nedan). Se till att soppåsarna är väl förslutna så att inte matrester sprids i sopnedkastet. Pressa inte ner överfulla påsar då dessa lätt fastnar i trumman. Lägg inte vassa föremål i soppåsen så att någon kan komma till skada. Pizza- och andra stora kartonger får inte kastas i sopnedkastet då det orsakar stopp.


c) Inga sopor får ställas, eller hamna utanför sopnedkastet!


d) Enligt lag ska el- och elektronikavfall samlas in särskilt och får därför inte lämnas i soporna. Det gäller också färgburkar och andra kemiska produkter. Du ansvarar själv för att transportera sådant avfall till närmaste miljöstation.


e) Matfett och övriga matoljor fastnar i rörsystemen när de hälls ut i vasken och kan med tiden orsaka stopp. Torka av stekpannan med hushållspapper och kasta det i sophinken. Häll överbliven olja i plastflaska.


f) Föreningen erbjuder inte någon hantering av grovsopor eller farligt avfall, utan dessa borttransporteras av de boende själva. Två gånger per år i samband med städdagar förser föreningen med en container vid Täppgränd där grovsopor kan slängas, dock ej avsedd för elektronik och farligt avfall.


10. Lägenhetsförråd

I lägenhetsförråd får förvaras personliga tillhörigheter endast på avsedd plats. Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras. Inga brandfarliga ämnen får förvaras i förrådet. 


11. Parabolantenn

Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd ha parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke. Det beror på säkerheten så att de inte ska kunna falla ned.


12.  Husdjur

Katter och hundar får ej vara lösa på gården, enligt lokala ordningsregler.

Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas i planteringar eller på barnens lekytor. Plocka upp djurets spillning.


13. Störningar

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende, medlemmar som hyresgäster, är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd respektive tvångsinlöst, från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trapphus, hiss och tvättstuga.

Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl 21 på kvällen till kl 7 på morgonen. Man ska därför undvika att köra tvätt- och diskmaskiner, hamra, såga och annat störande under denna tid. Har Du fest så informera gärna grannarna i god tid innan om Du tror att Du stör.


Det är inte tillåtet att använda smällare och fyrverkerier på gården eller i närheten av gården. Föräldrar är strikt ansvariga för sina barn under 18 år och kan enligt Stockholms stads ordningsregler bötfällas om barnen använder smällare.


14. Andrahandsuthyrning

Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Om uthyrningen ska pågå längre tid än två år ska hyresgästen avstå från besittningsskydd. Besittningsskyddet för andrahandshyresgäst avtalas bort genom ansökan till hyresnämnden, som har särskild blankett för detta.


15. Uthyrning av bostadsrätt

Uthyrning av bostadsrätt kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Beslut fattas högst ett år i taget.


16. Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste Du se till att det repareras.

Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas. En särskild bostadsrättsförsäkring är ett bra ekonomiskt skydd om olyckan är framme.

För hyresrätter ansvarar föreningen för underhåll. Hyresgästen måste omgående anmäla felaktigheter, om sådant uppstår.


17. Förändringar i lägenheten

Mindre förändringar får göras i lägenheten av bostadsrättsinnehavare. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om Du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa bör i första hand utföras under dagtid.

Speciellt viktigt är att arbeten som påverkar vatten, avlopp, fläktsystem och el, utförs av fackman. Sådana arbeten ska alltid anmälas till styrelsen, innan det utförs. Inglasning av balkonger kräver även bygglov.


Hyresgäster ska alltid kontakta styrelsen innan någon förändring görs.


18. Om Du tänker flytta

Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar Din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Tag därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen.

Hyresgäster kontaktar styrelsen innan utflyttning.

Lämna gärna kvar dessa ordningsregler till den som övertar Din lägenhet! Tack!


19. Fordonstrafik

Fordonstrafik på gården är inte tillåten. Vid synnerliga skäl kan tillstånd sökas hos styrelsen, vid varje specifikt fall.


Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.


Utöver dessa ordningsregler gäller föreningens stadgar.

Dessa ordningsregler har reviderats och beslutats av styrelsen.